Voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Bongerd VOF

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in tien hoofdstukken, te weten:

1. Algemene voorwaarden
2. Algemene bepalingen computerservice
3. Algemene bepalingen dienstverlening
4. Algemene bepalingen ontwikkeling van programmatuur
5. Algemene bepalingen gebruiksrechten (licentie) van programmatuur
6. Algemene bepalingen verkoop en levering
7. Algemene bepalingen opleidingen
8. Algemene bepalingen advertenties
9. Intellectueel eigendom
10. Overmacht

De artikelen zijn per hoofdstuk genummerd.
1. Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij De Bongerd producten enlof diensten levert, ook ais deze niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Ongeacht andersluidende bepalingen in eventuele Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door beide partijen anders is overeengekomen.

1.1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– De Bongerd: De Bongerd en alle dochterondernemingen en andere ondernemingen die tot De Bongerd-groep behoren, die aan opdrachtgever een aanbieding hebben gedaan of voor zich zelf met opdrachtgever een verbintenis zijn aangegaan en deze algemene voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
– Onder De Bongerdgroep wordt ten deze ook verstaan de groep van ondernemingen waarin De Bongerd de zeggenschap heeft.
– Tot De Bongerd-groep behoren ook geautoriseerde organisaties (Business Partners), die namens en voor rekening en verantwoording van De Bongerd opdrachten verrichten, met name HR-kiosk BV.
– Duurovereenkomsten: overeenkomsten voor bepaalde tijd die, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend worden verlengd.
– Opdrachtgever: de partij aan wie De Bongerd een aanbieding heeft gedaan of met wie De Bongerd een verbintenis is aangegaan.
– Intellectuele eigendomsrechten: octrooirechten, auteursrechten, tekeningen modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en alle eventuele andere intellectuele eigendomsrechten.
– Producten: apparatuur, programmatuur, trainingen, consultancy en andere goederen of zaken, alsmede werken die de uitkomst van dienstverlening zijn.
– Programmatuur: computerprogrammatuur bestaande uit een reeks instructies of databases in een voor een computer leesbare vorm, alsmede de eventueel daarbij behorende documentatie; alles met inbegrip van eventueel door De Bongerd verstrekte vervolgversies of nieuwe versies.
– Business Partner: Een organisatie die door De Bongerd geautoriseerd is om opdrachten namens en voor rekening van De Bongerd uit te voeren.

2. Algemeen
2.1 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Bongerd uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door De Bongerd van documenten van opdrachtgever waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.
2.2 De Bongerd behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging alleen zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van de wijziging tot stand komen.
2.3 Onverminderd het in artikel 2.4 bepaalde, hebben partijen niet het recht hun overeenkomsten met elkaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2.4 De Bongerd behoudt zich het recht voor haar overeenkomsten met opdrachtgever over te dragen aan andere ondernemingen en Business Partners, die onderdeel zijn van de De Bongerd-groep. Ingeval De Bongerd hiertoe overgaat zal zij zulks schriftelijk aan opdrachtgever melden. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden mits zulks schriftelijk geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst door opdrachtgever van de desbetreffende schriftelijke melding van De Bongerd. Dit recht heeft opdrachtgever niet ingeval De Bongerd zich jegens opdrachtgever garant stelt voor de nakoming van de contractuele verplichtingen aan wie zij de overeenkomst overdraagt of alsnog schriftelijk verklaart de overdracht van de overeenkomst in te trekken.
2.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2, zijn afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze in een door De Bongerd en opdrachtgever ondertekend geschrift zijn vastgelegd.

3. Aanbiedingen
Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van De Bongerd vrijblijvend, tenzij door De Bongerd schriftelijk anders is vermeld. Een offerte is slechts bindend indien een termijn is vermeld gedurende welke de offerte voor aanvaarding openstaat. De Bongerd is eerst gebonden, nadat zij een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
Voorwaarden die de opdrachtgever van toepassing verklaart binden De Bongerd niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door De Bongerd zijn aanvaard. Indien De Bongerd niet steeds de strikte naleving van de Algemene voorwaarden verlangt, brengt dat niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat De Bongerd het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

4. Prijs en betaling
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
4.2 Betaling door opdrachtgever aan De Bongerd dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden, op een door De Bongerd opgegeven bankrekening. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. De Bongerd behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of vooruitbetaling te eisen.
4.3 Bij te late betaling is opdrachtgever, na deswege te zijn aangemaand, met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van De Bongerd daaronder begrepen, die De Bongerd moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van De Bongerd worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering doch met een minimum van € 120.
4.5 Voor wat betreft duurovereenkomsten, heeft De Bongerd het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Ingeval zulk een wijziging een verhoging inhoudt die het alsdan meest recente CBS-indexcijfer
of een andere schriftelijk overeengekomen indexering plus 5% te boven gaat, heeft opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits zulks geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de aankondiging van de prijs of tariefsverhoging door middel van een aangetekend schrijven aan De Bongerd, tenzij De Bongerd alsdan schriftelijk verklaart de verhoging die het vorenstaande te boven gaat in te trekken.
4.6 De Bongerd behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen voor leveringen die onder een bepaalde geldswaarde blijven.
4.7 Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan De Bongerd kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur van De Bongerd schorten de bovenvermelde betalingsverplichting en betalingstermijn nimmer op.

5. Vertrouwelijke informatie
5.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.
5.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Bongerd of haar licentiegever bevat en bij verplicht zich de inhoud daarvan geheim te houden voor derden.
5.3 De rechten van intellectuele of industriële eigendom zijn in Hoofdstuk 11 beschreven.

6. Eigendomsvoorbehoud
Alle door De Bongerd krachtens een bepaalde overeenkomst aan opdrachtgever geleverde producten, blijven eigendom van De Bongerd totdat opdrachtgever alle krachtens die overeenkomst aan De Bongerd verschuldigde bedragen heeft betaald. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde, dat opdrachtgever de ter zake overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door De Bongerd aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij De Bongerd of haar toeleveranciers of licentiegevers, behoudens indien en voor zover in een door De Bongerd en opdrachtgever ondertekend stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de producten te verwijderen of onherkenbaar te maken.
7.3 Het is De Bongerd toegestaan technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de producten.
7.4 De Bongerd zal opdrachtgever vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op door De Bongerd aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten indien deze door of in opdracht van De Bongerd zijn ontwikkeld of tot stand gebracht. De Bongerd zal de in laatste instantie vastgestelde kosten en schade van opdrachtgever vergoeden.
De hiervoor vermelde verplichtingen van De Bongerd gelden onder de voorwaarde dat opdrachtgever De Bongerd onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van de aanspraak en zich onthoudt van het voeren van enig verweer of het innemen van enig standpunt ter zake. Indien producten onderwerp worden van dergelijke aanspraken of naar het oordeel van De Bongerd dit kunnen worden, kan De Bongerd voor haar rekening en naar haar oordeel: hetzij voor opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de betreffende producten voort te zetten; hetzij de betreffende producten vervangen of zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd; hetzij de betreffende producten terugnemen en opdrachtgever crediteren voor de door hem daarvoor aan De Bongerd betaalde prijs onder aftrek van een lineaire afschrijving van 20% per jaar. Vervanging of wijziging van de producten als hiervoor bedoeld, dient een gelijkwaardige functionaliteit van de producten te waarborgen.
De hiervoor vermelde verplichtingen van De Bongerd gelden niet indien de aanspraken of inbreuken het gevolg zijn van koppeling met of gebruik van producten die niet door De Bongerd zijn ontwikkeld of ter beschikking gesteld of het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever. Voorts gelden de hiervoor vermelde verplichtingen niet indien de aanspraken of inbreuken te wijten zijn aan door opdrachtgever aan De Bongerd ter beschikking gestelde werken of informatie. In deze gevallen is opdrachtgever jegens De Bongerd mutatis mutandis gehouden tot hetgeen in dit artikel 7.4 is bepaald.
Het bepaalde in artikel 10 van deze algemene bepalingen is onverminderd van toepassing.

8. Medewerking opdrachtgever
8.1 Vanwege de noodzaak van medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door De Bongerd, zal opdrachtgever De Bongerd steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn.
8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor: het juiste gebruik en de juiste toepassing van de producten en diensten van De Bongerd; de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures; alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig maken van back up kopieën van databestanden.
8.3 Indien is overeengekomen, dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van De Bongerd is of indien de plaats waar De Bongerd producten moet afleveren respectievelijk diensten moet verlenen niet conform de afspraken ter beschikking van De Bongerd is of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens De Bongerd voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van De Bongerd leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van De Bongerd aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.5 Ingeval medewerkers van De Bongerd ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals indien van toepassing een werkruimte met telefoon, datacommunicatie-faciliteiten, e.d. zorgdragen.

9. Leveringstermijnen
Alle door De Bongerd genoemde leverings-termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De Bongerd is niet gebonden aan leverings-termijnen die vanwege buiten haar invloed en/of schuld gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer verwezenlijkt kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen De Bongerd en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze algemene bepalingen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De Bongerd aanvaardt verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is De Bongerd met inachtneming van het hierna in artikel 10.3 bepaalde slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van De Bongerd voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst of gevolgen van kennelijk onjuist uitgevoerde berekeningen.
10.3 De door De Bongerd te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door De Bongerd aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).
Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van De Bongerd in de periode van zes maanden voorafgaande aan het verzuim van De Bongerd.
10.4 In geval van een onrechtmatige daad van De Bongerd of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor De Bongerd rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is De Bongerd slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de totale waarde van de opdracht.
10.5 Aansprakelijkheid van De Bongerd voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4 gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de totale waarde van de opdracht.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één jaar na het ontstaan daarvan middels aangetekend schrijven bij De Bongerd heeft gemeld.
10.7 Opdrachtgever vrijwaart De Bongerd voor alle schade die De Bongerd mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die verband houden met de door De Bongerd aan opdrachtgever geleverde producten of diensten.
10.8 De Bongerd controleert en test haar producten steeds op de aanwezigheid van zogenaamde virussen en andere vreemde elementen, alvorens zij haar producten aflevert en/of installeert. De Bongerd is evenwel niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van de aanwezigheid van zulke vreemde elementen in de producten van De Bongerd.
10.9 Het in dit artikel 10 bepaalde, geldt tevens ten behoeve van werknemers van De Bongerd en eventuele derden die De Bongerd bij de levering van producten of verlening van diensten heeft ingeschakeld.

11. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Onder overmacht wordt voor De Bongerd mede verstaan tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van toeleveranciers van De Bongerd.

12. Non-concurrentie
Ingeval De Bongerd krachtens de overeenkomst met opdrachtgever werknemers van De Bongerd aan opdrachtgever ter beschikking stelt of programmatuur voor opdrachtgever ontwikkelt, zal opdrachtgever gedurende zes maanden na beëindiging van de betreffende overeenkomst, geen werknemers van De Bongerd die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, in dienst nemen of anderszins, zonder tussenkomst van De Bongerd, werkzaamheden voor zich laten verrichten.

13. Telecommunicatie
Indien bij computerservice of andere dienst-verlening door De Bongerd gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten w.o. ook Internetfuncties, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid ervan aan hun zijde. De Bongerd is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. De Bongerd is niet verantwoordelijk voor verminderde prestaties, alsmede de gevolgen van een slechte beschikbaarheid van/via het Net.

14. Beëindiging
14.1 Behoudens reguliere opzegging van duurovereenkomsten en behoudens het bepaalde in de artikelen 2.3 en 4.5 van deze algemene bepalingen, kan de overeenkomst door partijen uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
14.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door De Bongerd nog niet is uitgevoerd. Bedragen die De Bongerd vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
14.3 In afwijking van het hiervoor in artikel 14.1 bepaalde, kan de ene partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem surséance van betaling wordt verleend. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
14.4 Ingeval de ene partij een beroep doet op overmacht en de periode van overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
15. Toepasselijk recht en geschillen 15.1 Alle rechtshandelingen van De Bongerd en verbintenissen tussen De Bongerd en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Alle geschillen, die tussen De Bongerd en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen ter keuze van De Bongerd: hetzij voor de bevoegde rechter worden gebracht; hetzij worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), gevestigd in Heemstede; in het laatste geval is tevens van toepassing het minitrial-reglement van deze stichting.
15.3 Terugtrekking uit de verkoop
De Bongerd behoudt zich het recht voor, zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt, de algemene beschikbaarheid van bepaalde De Bongerd producten en diensten te beëindigen, of enig De Bongerd product uit deze overeenkomst terug te trekken. De Bongerd zal de cliënt zo spoedig mogelijk doch minimaal 1 jaar van te voren, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
Het onderhoud zal daarna nog minimaal 3 jaar na aankondigen worden gegarandeerd, behoudens wanneer De Bongerd een nieuwe versie op de markt brengt, die geacht wordt de vervanging van de voorgaande te zijn volgens 3.4 van Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen gebruiksrechten

2. Algemene bepalingen computerservice
De in dit hoofdstuk 2 vermelde bepalingen zijn van toepassing indien De Bongerd diensten op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door De Bongerd beheerde producten.

1. Duur
1.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van drie jaar, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.
1.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor een periode van één jaar verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst met een aangetekend schrijven aan de andere partij beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden voor het einde van de betreffende periode.

2. Uitvoering van de werkzaamheden
2.1 De Bongerd zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
2.2 Tenzij anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar De Bongerd de computerservice uitvoert. Verzending en vervoer van de gegevens naar De Bongerd, geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Verzending en vervoer van de gegevens naar opdrachtgever, geschiedt voor rekening en risico van De Bongerd.
2.3 Alle door De Bongerd bij de computerservice te gebruiken producten blijven het eigendom van De Bongerd, ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door De Bongerd. De Bongerd kan de van opdrachtgever ontvangen zaken en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat opdrachtgever alle aan De Bongerd verschuldigde bedragen betaald heeft.
2.4 De Bongerd kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de te verrichten computerservice. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal De Bongerd opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van de opdrachtgever. Alsdan kan opdrachtgever de overeenkomst middels aangetekend schrijven aan De Bongerd beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij De Bongerd die kosten voor haar rekening neemt.

3. Telecommunicatie
Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten, zullen toegangscodes worden toegewezen. Partijen zullen deze codes met zorg behandelen maar zij zijn niet aansprakelijk voor misbruik ervan door derden, behoudens indien en voorzover het misbruik aan hen is te wijten.

4. Garantie
Opdrachtgever zal de resultaten van computerservice na ontvangst controleren teneinde bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken. Indien bij computerservice sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal De Bongerd de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken De Bongerd zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na de ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens, in welk geval De Bongerd de extra kosten aan opdrachtgever in rekening kan brengen.

5. Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Bongerd zal met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) alle op haar betrekking hebbende regelgeving onverkort naleven.
In het kader van de Wbp dient De Bongerd voor wat betreft haar computerservice, ook wel hosting genaamd, als zogenaamde” bewerker” te worden aangemerkt..
Dit houdt in, dat De Bongerd de persoonsgegevens alleen, zo dit van toepassing is, uitsluitend zal bewerken in opdracht van de verantwoordelijke. Onze cliënt is in dit geval de verantwoordelijke.
De Bongerd zal dus nimmer zelfstandig besluiten om over te gaan op bepaalde verwerking van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, tenzij dat gebeurt vanwege een wettelijke verplichting.
De Bongerd is uitsluitend aansprakelijk, voor zover de schade het gevolg is van eigen bewerkingshandelingen.
De Bongerd en degenen, die onder haar gezag en opdracht handelen zullen alle persoonsgegevens, waarvan zij kennisnemen, geheim houden.
De Bongerd zal steeds passende technische en organisatorische adequate maatregelen nemen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking of kennisname tegen te gaan.

3. Algemene bepalingen dienstverlening
De in dit hoofdstuk 3 vermelde bepalingen zijn van toepassing indien De Bongerd diensten aan opdrachtgever verleent en laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen die betrekking hebben op specifieke met name genoemde diensten zoals ontwikkeling van programmatuur onverlet.

1. Uitvoering
1.1 De Bongerd zal de dienstverlening (zoals: consultancy, adviezen en onderzoeken) met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegd afspraken en procedures.
1.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan De Bongerd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2. Wijziging en meerwerk 2.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. De Bongerd zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2.2 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal De Bongerd opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

4. Algemene bepalingen ontwikkeling van programmatuur
De in dit hoofdstuk 4. vermelde bepalingen zijn van toepassing indien De Bongerd in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.
1. Ontwikkeling van programmatuur
1.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De Bongerd zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
1.2 Indien de programmatuurontwikkeling in fasen plaatsvindt, kan De Bongerd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
1.3 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur. Uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in de programmatuur wijzigingen aan te brengen.
De Bongerd en opdrachtgever kunnen overeen-komen, dat de broncode van de programmatuur ten behoeve van opdrachtgever op diens kosten aan een onafhankelijke derde in bewaring wordt gegeven (“escrow”), teneinde opdrachtgever, ingeval van niet nader te omschrijven calamiteiten, in staat te stellen de broncode voor eigen gebruik aan te wenden.

2. Wijziging en meerwerk
2.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te verrichten werkzaam-heden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. De Bongerd zal opdracht-gever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2.2 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal De Bongerd opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

3. Oplevering en acceptatie
3.1 De Bongerd zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk overeengekomen specificaties afleveren en, indien dit is overeengekomen, opleveren. De oplevering is voltooid na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever en de programmatuur volgens De Bongerd voldoet aan de specificaties. Indien geen acceptatieprocedure is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na oplevering.
3.2 Indien een acceptatieprocedure is overeengekomen, heeft opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende 14 dagen na oplevering te testen, tenzij in de overeenkomst een andere termijn wordt genoemd.
Het testen zal plaatsvinden aan de hand van een van tevoren door opdrachtgever opgestelde en aan De Bongerd ter beschikking gestelde testset. Deze testset dient alle benodigde bestandsgegevens, mutaties en de vooraf bepaalde computeroutput te bevatten
Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever is verplicht De Bongerd onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van zulk productief gebruik voor afloop van de testperiode.
3.3 Indien een acceptatieprocedure is overeengekomen wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na het succesvol uitvoeren van de acceptatietest, of na afloop van de overeengekomen acceptatietermijn (testperiode) indien opdrachtgever De Bongerd niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd conform het bepaalde in artikel 3.5, of na het herstel van de gemelde gebreken, of ingeval dat en per het moment waarop opdrachtgever de programmatuur voor productieve doeleinden gebruikt.
3.4 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever De Bongerd hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
3.5 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet, zal opdrachtgever De Bongerd onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. De Bongerd zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.
3.6 Indien de programmatuur in fasen wordt opgeleverd en getest, laat de afkeuring (niet-acceptatie) van een bepaalde fase, de goedkeuring (acceptatie) van een eerdere fase onverlet.

4. Garantie
Gedurende een periode van twee maanden na aanvaarding van de programmatuur, zal De Bongerd naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan De Bongerd toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan De Bongerd zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is gewijzigd. Na afloop van de hiervoor vermelde garantieperiode, is De Bongerd slechts gehouden eventuele gebreken te herstellen indien en voor zover ter zake de programmatuur met De Bongerd een onderhouds- ofwel support-overeenkomst bestaat en die overeenkomst dergelijk herstel omvat. Alsdan is tevens het bepaalde in artikel 3 van de algemene bepalingen gebruiksrechten (licentie) van programmatuur van toepassing.

5. Algemene bepalingen gebruiksrechten (licentie) van programmatuur
De in dit hoofdstuk 5. vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle door De Bongerd aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, die niet geheel in opdracht en ten behoeve van opdrachtgever is ontwikkeld.

1. Gebruiksrecht/licentie
1.1 De Bongerd verleent opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De programmatuur wordt geen eigendom van opdrachtgever.
1.2 De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend door of in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en/of voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Indien het gebruiksrecht geldt voor een bepaalde verwerkingseenheid, is het navolgende van toepassing: bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt, als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt; bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk, voor de duur van de storing, op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
1.3 Tenzij De Bongerd afwijkende bepalingen stelt, is het opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. Deze kopieën mogen door opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
1.4 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van De Bongerd niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.
1.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk terug te assembleren (“reverse assemble”), terug te compileren (“reverse compile”) of anderszins tot de broncode te herleiden (reverse engineering”).

2. Garantie
Gedurende een periode van twee maanden na terbeschikkingstelling zal De Bongerd naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Uitsluitend indien er een onderhouds- ofwel supportovereenkomst ter zake van de programmatuur met De Bongerd is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding aan De Bongerd waarbij het onderhoud/support is inbegrepen, zal dergelijk herstel – met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst bepaalde – gratis worden uitgevoerd.
De Bongerd kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan De Bongerd toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verminkte gegevens of gegevens die verloren zijn gegaan, vallen niet onder de garantie of het onderhoud.
De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan De Bongerd zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is gewijzigd.

3. Onderhoud/support
3.1 Indien voor de programmatuur een onderhouds- ofwel supportovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud/support is inbegrepen, zal opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van De Bongerd in de programmatuur geconstateerde gebreken aan De Bongerd melden. Na ontvangst van de melding zal De Bongerd naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.
3.2 De Bongerd kan de kosten van herstel tegen haar alsdan geldende tarieven in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan De Bongerd is gewijzigd of wordt onderhouden.
3.3 Herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud/support.
3.4 Indien een onderhouds- ofwel support over-eenkomst is gesloten, zal De Bongerd bij het beschikbaar komen van vervolgversies of nieuwe versies van de programmatuur deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar komen van een vervolgversie of nieuwe versie is De Bongerd niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan De Bongerd een extra vergoeding vragen.
3.5 Opzegging van de onderhoudsovereenkomst kan geschieden met inachtneming van een termijn van 3 maanden, tegen het einde van het lopende jaar.

4. Programmatuur van toeleverancier
Indien een toeleverancier van De Bongerd het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud/support wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhouds- ofwel supportovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 3 van dit hoofdstuk 5.
Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van toeleveranciers en De Bongerd zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.

6. Algemene bepalingen verkoop en levering.
De in dit hoofdstuk 6 vermelde bepalingen zijn van toepassing indien De Bongerd apparatuur of andere producten aan opdrachtgever verkoopt.

1. Levering en risico
1.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal De Bongerd de aan opdrachtgever verkochte producten afleveren op de met opdrachtgever overeengekomen plaats.
1.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op opdrachtgever over op het moment van aflevering door of namens De Bongerd van de producten aan opdrachtgever of aan een derde die de producten namens opdrachtgever in ontvangst neemt.
1.3 De Bongerd is niet aansprakelijk indien de levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

2. Installatie en acceptatie
2.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal De Bongerd de producten installeren of laten installeren.
2.2 In alle gevallen zal opdrachtgever vóór aflevering van de producten een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
2.3 De producten worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal installeren of door een derde laat installeren of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor in artikel 2.2 vermelde verplichtingen.

3. Garantie
3.1 De producten worden gedurende een per geval overeen te komen periode na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat De Bongerd voor haar rekening naar haar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van De Bongerd en de vervangende onderdelen worden eigendom van opdrachtgever. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals brand of waterschade, of indien de producten door anderen dan De Bongerd zijn gewijzigd of worden onderhouden.
3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor gebruikte (“tweedehands”) producten geen garantie.
3.3 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door De Bongerd aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.4 Indien de producten door De Bongerd van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. De Bongerd zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud van die bepalingen.

4. Retourzendingen
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds, is De Bongerd niet verplicht retourzendingen van opdrachtgever te accepteren. In ontvangstnamen van retourzendingen impliceert in geen geval acceptatie door De Bongerd van de door opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending.
De Bongerd behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van € 25.
Retourzendingen dienen voorts steeds plaats te vinden met inachtneming van de bijzondere voorwaarden ter zake die De Bongerd op haar pakbonnen of afleveringsformulieren of anderszins aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.

5.Onderhoud/support
5.1 Indien voor de apparatuur of andere producten een onderhouds- ofwel supportovereenkomst is gesloten, zal opdrachtgever volgens de gebruikelijke procedures van De Bongerd in de producten geconstateerde gebreken aan De Bongerd melden. Na ontvangst van de melding zal De Bongerd naar beste vermogen eventuele gebreken in de producten herstellen.
5.2 De Bongerd kan de kosten van herstel tegen haar alsdan geldende tarieven in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van opdrachtgever of andere aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken of indien de producten door anderen dan De Bongerd zijn gewijzigd of worden onderhouden.
5.3 De levering van verbruiksmaterialen en vervanging van onderdelen welke nodig is ten gevolge van veroudering of slijtage, valt niet onder het onderhoud/support.

7. Algemene bepalingen opleidingen.
De in dit hoofdstuk 7. vermelde bepalingen zijn van toepassing indien De Bongerd opleidingen, cursussen of trainingen, hierna “cursus(sen)” genoemd aan opdrachtgever geeft.

7.1. Facturering en betaling
Aanmeldingen voor cursussen worden schriftelijk door De Bongerd aan opdrachtgever bevestigd. Zulk een schriftelijke bevestiging kan door middel van een factuur aan opdrachtgever plaatsvinden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door De Bongerd te zijn ontvangen vóór aanvang van de cursus.
De hiervoor vermelde verplichting tot betaling geldt ook ingeval (de medewerker van) opdrachtgever de cursus niet bijwoont tenzij hij met inachtneming van het hierna in artikel 2. bepaalde tijdig tot annulering is overgegaan.
7.2. Annulering
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft opdrachtgever het recht zijn aanmelding voor de cursus te annuleren. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden onder vermelding van de cursusnaam, eventuele cursuscode en de aanvangsdatum van de cursus.
Indien de annulering 30 kalenderdagen of langer vóór de aanvang van de cursus door De Bongerd wordt ontvangen, is opdrachtgever € 25 administratiekosten verschuldigd.
Indien de annulering tussen 14 en 30 kalender-dagen vóór de aanvang van de cursus door De Bongerd wordt ontvangen, is opdrachtgever 50% van de cursusprijs vermeerderd met € 25,= administratiekosten verschuldigd. Indien de annulering tussen één en dertien kalenderdagen vóór de aanvang van de cursus door De Bongerd is ontvangen, is opdrachtgever 75% van de cursusprijs, vermeerderd met € 25 administratie-kosten verschuldigd. Indien de annulering op de aanvangsdatum van de cursus of daarna door De Bongerd wordt ontvangen, is opdrachtgever tot volledige betaling van het cursusgeld gehouden.
Indien en voor zover de bevestiging door De Bongerd van een aanmelding voor een cursus annuleringsvoorwaarden vermeldt, die afwijken van de bovenstaande annuleringsvoorwaarden, prevaleren de in de bevestiging vermelde annuleringsvoorwaarden.

7.3. Programmawijziging
De Bongerd behoudt zich het recht voor om indien het aantal aanmeldingen of ziekte en dergelijke (de) docent(en) daartoe aanleiding geeft de cursus zoals vermeld in het cursusrooster, te combineren met één of meer andere cursussen of op een latere datum of tijdstip te laten plaatsvinden of niet te laten doorgaan, in welk laatste geval het reeds betaalde cursusgeld zal worden gerestitueerd.

8.Algemene bepalingen m.b.t. advertenties
8.1.De Bongerd behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van advertenties en of publicaties voor de Adverteerder het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn om in hetgeen door de Adverteerder aan De Bongerd ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgevers technisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
8.2.Adverteerder is gehouden alle door De Bongerd verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Adverteerder gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan De Bongerd. .
De Bongerd staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Adverteerder aan De Bongerd verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Adverteerder (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) De Bongerd aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. De Bongerd zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
8.3.Indien Adverteerder constateert of redelijkerwijs kan constateren dat De Bongerd in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan De Bongerd schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. De De Bongerd zal in voorkomende gevallen door Adverteerder een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Adverteerder tenzij sprake is van aansprakelijkheid van De Bongerd zoals bedoeld hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.
8.4.Adverteerder geeft De Bongerd bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.
8.5.De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van De Bongerd worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor De Bongerd in de relatie met Adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Adverteerder. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van De Bongerd en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

9. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de materialen en/of adviezen berusten uitsluitend bij De Bongerd. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van De Bongerd, die tegenover cliënt alleen worden vertegenwoordigd door De Bongerd, hieronder begrepen. Voor zover de materialen en/of adviezen software is, verkrijgt cliënt uitsluitend een persoonlijk en niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor gebruiksrecht buiten Nederland zal cliënt voorafgaand aan het uitoefenen van het gebruiksrecht met De Bongerd een (aanvullende) overeenkomst sluiten.
9.2.Cliënt is ermee bekend dat de materialen en/of adviezen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Bongerd respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich de materialen en/of adviezen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van cliënt die niet noodzakelijkerwijs de materialen en/of adviezen behoeven te gebruiken.
9.3.Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Materialen en/of adviezen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen en/of adviezen.
9.4.Het is De Bongerd toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen en/of adviezen, met name software. Indien De Bongerd door middel van technische bescherming de materialen en/of adviezen heeft beveiligd, dan is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.
9.5.De Bongerd zal zoals omschreven in deze voorwaarden cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de materialen en/of adviezen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat cliënt De Bongerd onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan De Bongerd. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan De Bongerd verlenen om zich, zo nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door De Bongerd vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die cliënt in de materialen en/of adviezen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
9.6.Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de materialen en/of adviezen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van De Bongerd een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal De Bongerd (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van De Bongerd wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van De Bongerd voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen en/of adviezen in een niet door De Bongerd gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door De Bongerd geleverde of verstrekte goederen en/of adviezen en/of op een andere wijze dan waarvoor de materialen en/of adviezen zijn ontwikkeld of bestemd.
9.7.Adverteerder garandeert De Bongerd, dat er bij het plaatsen van advertenties geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens Auteurswet of andere regelgeving op het gebied auteursrecht, databankrecht of intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. Adverteerder vrijwaart De Bongerd zowel in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde regelgeving geldig kunnen maken.

10. Standaard Online vermelding
10.1.De Bongerd behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van de standaard online vermelding voor cliënt het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in hetgeen door de cliënt aan De Bongerd ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, grafisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
10.2.De Bongerd staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door cliënt aan De Bongerd verstrekte gegevens die voor de standaard online vermelding worden gebruikt. De Bongerd aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) De Bongerd aanleiding kan geven de standaard online vermelding aan te passen en/of, tijdelijk of permanent te verwijderen. Het verwijderen van de standaard online vermelding geeft geen recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de kosten verbonden aan het lidmaatschap.
10.3.Cliënt kan te allen tijde zelf de standaard online vermelding zelf van de digitale marktplaats tijdelijk of permanent verwijderen. Het verwijderen van de standaard online vermelding geeft geen recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de kosten verbonden aan het lidmaatschap.
10.4.Op vermeldingen anders dan de standaard online vermelding op de digitale marktplaats zijn, met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden Small Business Publishing BV versie adverteerders van toepassing.

11. Gegevensverwerking
De Bongerd legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de cliënt, mede door het gebruik van de dienstverlening door cliënt, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Hierbij tracht De Bongerd rekening te houden met uw persoonlijke voorkeuren. Voorts kunnen (NAW-)gegevens, voor het toesturen van informatie, worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden met relevante informatie voor uw bedrijfsvoering. Het e-mailadres echter wordt uitsluitend door De Bongerd gebruikt of pas na voorafgaande toestemming van de cliënt aan derden ter beschikking gesteld.
Indien u geen prijs stelt op informatie dan kunt u dat kenbaar maken aan De Bongerd, ovv blokkering gegevens, Dammekant 20, 2411 CD, Bodegraven. .
Wanneer u van De Bongerd per e-mail geen informatie wenst te ontvangen, dan kunt u ook gebruik maken van de afmeld mogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

12. Overdraagbaarheid
De rechten en verplichtingen kunnen door de adverteerder niet aan derden worden geleverd of overgedragen

13. Overmacht
De Bongerd VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld van De Bongerd. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van De Bongerd en of derden die De Bongerd voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
In geval van overmacht aan de zijde van De Bongerd worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van De Bongerd langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

De Bongerd VOF
Dammekant 20,
2411 CD Bodegraven
Telefoon (0172) 616198
Mobiel 06-538 527 64

E-mail Info@de-bongerd.nl
Kamer van Koophandel: 2808 2489
ABN AMRO NL48 ABNA 0543533085

januari 2017